Om Demo.se

  For an English overview, please see my LinkedIn account instead.

Demo.se är en blogg med fokus på politik, ekonomi och kultur i det område som förut låg öster om Europas så kallade järnridå. Jag som skriver, Mi Lennhag, är doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet och arbetar med en avhandling om östeuropeisk vardagskorruption. Dessutom skriver jag frilansmaterial, säljer då och då foton, sänder radio, samt modererar debatter och evenemang. Jag undervisar på universitetet om den post-sovjetiska regionen, svensk politik & förvaltning, EU, samt om korruption & ekonomisk brottslighet (både i Sverige och utomlands).

Kontakta mig gör man exempelvis på mi(a)lennhag.com eller 0709-509323. Jag är oftast beredd att mediekommentera i press, radio eller tv om jag känner att jag har något att bidra med. När det gäller radio ställer jag hellre upp på direktsändning, än förinspelade och redigerade intervjuer. Jag innehar f-skattesedel och tar betalt om jag skriver text som går i tryck.

Sök på Demo.se
Jag är medlem i
 • -- Rysk mosaik  - Samlingssida för bloggar om Ryssland på nordiska språk
 • -- SKRUV - Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland.
 • -- Registrerad användare på Wikipedia - Själv bidrar jag med korrigeringar, uppdateringar och förtydliganden i artiklar som berör främst Östeuropa, statsvetenskap och ekonomi.
Nyheter om Ryssland

Nyheter om Ukraina & Vitryssland

« Kommande konferenspanel: "Modernization, Civil Society and Corruption" | Main | En tänkbar händelseutveckling i Ryssland 2013 »
tisdag
jan292013

Medförfattat: Transparency Internationals nya korruptionsindex avseende försvarssektorn

Mi Lennhag är en av författarna/forskarna bakom Transparency Internationals världsomfattande rapport (29/1), som även innebär lanseringen av ett nytt korruptionsindex (Government Defence Anti-Corruption Index) som fokuserar på korruptionsrisker samt hur väl länders regeringar förebygger och motverkar korruption inom försvarssektorn.

Det nya indexet uppskattar/mäter alltså inte grad av korruption (vilket är fallet med tidigare indexet CPI, Corruption Perceptions Index) utan fokuserar på hur bra länders regeringar är på att förebygga och motverka korruption inom försvarssektorn. Indexet innebär en djupgående analys av korruptionsrisker inom försvarsministerier och väpnade styrkor i 82 länder runt om i världen.

Det nya indexet fokuserar alltså på en sektor som omsätter stora summor pengar, är hemlig till sin natur och som dessutom ofta är utsatt för korruptionsskandaler.

Transparency International beräknar att den globala kostnaden för korruption inom den här sektorn uppgår till över 20 miljarder dollar årligen. Tillsammans stod de 82 granskade länderna för 94% (1600 miljarder dollar) av de globala militära utgifterna under året 2011.

I arbetet med indexet utgick självständiga landbedömare från ett omfattande frågeformulär med 77 indikatorer, som täcker in korruptionsrisker inom försvarssektorn, uppdelad på fem områden (political, finance, personnel, operations & procurement). Bedömningarna granskades därefter av oberoende bedömare (peer reviewers).

Vilket/vilka länder Mi Lennhag bidragit till att utvärdera framgår inte i rapporten. Många forskare och utvärderare har valt att vara helt anonyma, bland annat av säkerhetsskäl. 

Indexet är även avsett att ge försvarsministerier, regeringar, väpnade styrkor, civilsamhället och medborgarna i de olika länderna verktyg för reformarbete, vilket i förlängningen kan medföra att länderna blir bättre på att undvika både farorna och den ineffektivitet som korruption inom försvarssektorn medför.

Länderna placeras i kategorier, där A är bäst och F sämst. Hela 70% av de studerade regeringarna (d.v.s. länderna, men regeringarna har yttersta ansvar) har höga eller kritiska nivåer av sårbarhet inför korruption (och placeras i grupperna D, E och F). Enbart två länder placeras i grupp A, vilket innebär att de uppvisar en stark, institutionaliserad verksamhet för att motverka korruption inom försvarssektor. Bäst i klassen var Tyskland och Australien. Sverige hamnade inte i den bästa gruppen. (Band A: Very low. Band B: Low. Band C: Moderate. Band D: High. Band E: Very high. Band F: Critical.) 

References (33)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  [...]Medförfattat: Transparency Internationals nya korruptionsindex avseende försvarssektorn - Demo.se - Mi Lennhag om Östeuropa - demo.se [Mi Lennhag][...]
 • Response
  [...]Medförfattat: Transparency Internationals nya korruptionsindex avseende försvarssektorn - Demo.se - Mi Lennhag om Östeuropa - demo.se [Mi Lennhag][...]
 • Response
  "[...]Medf??rfattat: Transparency Internationals nya korruptionsindex avseende f??rsvarssektorn - Demo.se - Mi Lennhag om ??steuropa - demo.se [Mi Lennhag][...]"
 • Response
  Response: PHP5
  "[...]Medf??rfattat: Transparency Internationals nya korruptionsindex avseende f??rsvarssektorn - Demo.se - Mi Lennhag om ??steuropa - demo.se [Mi Lennhag][...]"
 • Response
  Response: My Site
  Medförfattat: Transparency Internationals nya korruptionsindex avseende försvarssektorn - Demo.se - Mi Lennhag om Östeuropa - demo.se [Mi Lennhag]
 • Response
  How do I make my joomla made website be online?
 • Response
  see here for the greatest 2011 ford fusion available
 • Response
  Presumably the magazine doesn't do deals with each source that it reproduces, so how does copyright law allow them to re-print editorial content that they don't own without paying royalties?. . Also, can this law be applied internationally?.
 • Response
  Response: ofarrell
  "[...]Medf??rfattat: Transparency Internationals nya korruptionsindex avseende f??rsvarssektorn - Demo.se - Mi Lennhag om ??steuropa - demo.se [Mi Lennhag][...]"
 • Response
  Response: tutoring
  go here for top quality seo meaning work available
 • Response
  Medförfattat: Transparency Internationals nya korruptionsindex avseende försvarssektorn - Demo.se - Mi Lennhag om Östeuropa - demo.se [Mi Lennhag]
 • Response
  Response: business insurance
  What classic books should I read to improve my creative writing?
 • Response
  I had choices from essays to videos and I figured blogging can be fun. Can you give me a good free website and a little help on how to get started with what to say, and whether i put it under one day or do it every day until its due. ...
 • Response
  Response: source
  How to stop importing blog posts on facebook? 'Stop importing' button is not found.?
 • Response
  Response: official statement
  Can Blogger be a good place to post a webcomic?
 • Response
  Response: on the main page
  Medförfattat: Transparency Internationals nya korruptionsindex avseende försvarssektorn - Demo.se - Mi Lennhag om Östeuropa - demo.se [Mi Lennhag]
 • Response
  Medförfattat: Transparency Internationals nya korruptionsindex avseende försvarssektorn - Demo.se - Mi Lennhag om Östeuropa - demo.se [Mi Lennhag]
 • Response
  Response: %anchor_text%
  Medförfattat: Transparency Internationals nya korruptionsindex avseende försvarssektorn - Demo.se - Mi Lennhag om Östeuropa - demo.se [Mi Lennhag]
 • Response
  Response: resources
  I have a food blog on blogger and I would like to add a option to make it easy for people to print my recipes. Any help? I have looked at the few places the net has up but they do not seem to be good nor work. Thank you..
 • Response
  Response: linked here
  Assume that you are working as a computer technician for a company with a large network. You are assigned to determine what is wrong with an employee?s computer and repair it. You suspect that the computer is not properly connected to the network. Describe the troubleshooting steps you would take to ...
 • Response
  Response: read this article
  So how can I delete an activity from my blogspot profile? Thanks <3. So I just followed another persons blog and then I clicked on my profile from the list of her followers and I want to delete one of my activities from there but I don't see a delete button? ...
 • Response
  Response: seovolución
  New to joomla please guide me i have download joomla from website ? What should i do ?
 • Response
  Response: 3Dprinterarena.Com
  "[...]Medf??rfattat: Transparency Internationals nya korruptionsindex avseende f??rsvarssektorn - Demo.se - Mi Lennhag om ??steuropa - demo.se [Mi Lennhag][...]"
 • Response
  Response: Jobs
  "[...]Medf??rfattat: Transparency Internationals nya korruptionsindex avseende f??rsvarssektorn - Demo.se - Mi Lennhag om ??steuropa - demo.se [Mi Lennhag][...]"
 • Response
  "[...]Medf??rfattat: Transparency Internationals nya korruptionsindex avseende f??rsvarssektorn - Demo.se - Mi Lennhag om ??steuropa - demo.se [Mi Lennhag][...]"
 • Response
  Response: organizacja imprez
  "[...]Medf??rfattat: Transparency Internationals nya korruptionsindex avseende f??rsvarssektorn - Demo.se - Mi Lennhag om ??steuropa - demo.se [Mi Lennhag][...]"
 • Response
  How do I know if my blogs are being seen by others?
 • Response
  I am using the ja_purity2 and have confined the template to the centre of the screen (much like the joomla website). Now I want to add a shadow on the left and right of the "confined" template/website but have no idea on how to do it.. Any help would be appreciated.. ...
 • Response
  Response: weebly
  How to add your blogspot address to google web search?
 • Response
  Do you know of a good site for creative writing prompts and exercises?
 • Response
  Response: discover this
  My video player in joomla doesn't play videos in firefox if the latest flash player isn't installed. I'd like to have it like a professional player to show a dialog saying: "Do you want to install flash player 10" or how it says when you go to a professional website so ...
 • Response
  Response: Contact Us
  "[...]Medf??rfattat: Transparency Internationals nya korruptionsindex avseende f??rsvarssektorn - Demo.se - Mi Lennhag om ??steuropa - demo.se [Mi Lennhag][...]"
 • Response
  Response: dog
  Medförfattat: Transparency Internationals nya korruptionsindex avseende försvarssektorn - Demo.se - Mi Lennhag om Östeuropa - demo.se [Mi Lennhag]

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>