Om Demo.se

  For an English overview, please see my LinkedIn account instead.

Demo.se är en blogg med fokus på politik, ekonomi, kultur och språk i det område som förut låg öster om Europas så kallade järnridå. Jag som skriver, Mi Lennhag, är doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet och arbetar med en avhandling om korruption i Östeuropa. Dessutom skriver jag frilansmaterial, sänder radio, säljer foton, samt modererar debatter och evenemang. Jag undervisar på universitetet om den post-sovjetiska regionen, om svensk politik, förvaltning & grundlagsfrågor/ offentlighetsprincip/ meddelarfrihet, om EU & Östutvidgning, samt om korruption & ekonomisk brottslighet (både i Sverige och utomlands).

Jag har examina i statsvetenskap (inklusive kurser i ekonomi, statistik, retorik & historia), samt i Östeuropakunskap & ryska

Kontakta mig gör man exempelvis på mi(a)lennhag.com, 0709-509323, eller för anonymintet Skype (milennhag) eller Viber (+46-709-509323).

Jag är oftast beredd att mediekommentera i tryckt press, radio (gärna SR) eller tv - om jag känner att jag har något att bidra med. När det gäller radio ställer jag hellre upp på direktsändning, än förinspelade och redigerade intervjuer. Jag har goda tekniska möjligheter att koppla upp mig för att sända radio från egen "studio", bland annat via Skype-länk.

Jag innehar f-skattesedel, internationellt körkort, bil, dykcertifikat, jägarexamen samt utbildning i första hjälpen. 

Intervjua mig kan man göra på svenska, engelska, tyska, danska, norska (om jag kan svara på svenska eller danska), hollänska (om jag kan svara på tyska), och eventuellt ryska (beronde på hur förberedd jag kan vara). 

Jag är medlem i
 • -- Rysk mosaik  - Samlingssida för bloggar om Ryssland på nordiska språk
 • -- SKRUV - Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland.
 • -- Registrerad användare på Wikipedia - Själv bidrar jag med korrigeringar, uppdateringar och förtydliganden i artiklar som berör främst Östeuropa, statsvetenskap och ekonomi.
« Kommande konferenspanel: "Modernization, Civil Society and Corruption" | Main | En tänkbar händelseutveckling i Ryssland 2013 »
tisdag
jan292013

Medförfattat: Transparency Internationals nya korruptionsindex avseende försvarssektorn

Mi Lennhag är en av författarna/forskarna bakom Transparency Internationals världsomfattande rapport (29/1), som även innebär lanseringen av ett nytt korruptionsindex (Government Defence Anti-Corruption Index) som fokuserar på korruptionsrisker samt hur väl länders regeringar förebygger och motverkar korruption inom försvarssektorn.

Det nya indexet uppskattar/mäter alltså inte grad av korruption (vilket är fallet med tidigare indexet CPI, Corruption Perceptions Index) utan fokuserar på hur bra länders regeringar är på att förebygga och motverka korruption inom försvarssektorn. Indexet innebär en djupgående analys av korruptionsrisker inom försvarsministerier och väpnade styrkor i 82 länder runt om i världen.

Det nya indexet fokuserar alltså på en sektor som omsätter stora summor pengar, är hemlig till sin natur och som dessutom ofta är utsatt för korruptionsskandaler.

Transparency International beräknar att den globala kostnaden för korruption inom den här sektorn uppgår till över 20 miljarder dollar årligen. Tillsammans stod de 82 granskade länderna för 94% (1600 miljarder dollar) av de globala militära utgifterna under året 2011.

I arbetet med indexet utgick självständiga landbedömare från ett omfattande frågeformulär med 77 indikatorer, som täcker in korruptionsrisker inom försvarssektorn, uppdelad på fem områden (political, finance, personnel, operations & procurement). Bedömningarna granskades därefter av oberoende bedömare (peer reviewers).

Vilket/vilka länder Mi Lennhag bidragit till att utvärdera framgår inte i rapporten. Många forskare och utvärderare har valt att vara helt anonyma, bland annat av säkerhetsskäl. 

Indexet är även avsett att ge försvarsministerier, regeringar, väpnade styrkor, civilsamhället och medborgarna i de olika länderna verktyg för reformarbete, vilket i förlängningen kan medföra att länderna blir bättre på att undvika både farorna och den ineffektivitet som korruption inom försvarssektorn medför.

Länderna placeras i kategorier, där A är bäst och F sämst. Hela 70% av de studerade regeringarna (d.v.s. länderna, men regeringarna har yttersta ansvar) har höga eller kritiska nivåer av sårbarhet inför korruption (och placeras i grupperna D, E och F). Enbart två länder placeras i grupp A, vilket innebär att de uppvisar en stark, institutionaliserad verksamhet för att motverka korruption inom försvarssektor. Bäst i klassen var Tyskland och Australien. Sverige hamnade inte i den bästa gruppen. (Band A: Very low. Band B: Low. Band C: Moderate. Band D: High. Band E: Very high. Band F: Critical.) 

References (3)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  [...]Medförfattat: Transparency Internationals nya korruptionsindex avseende försvarssektorn - Demo.se - Mi Lennhag om Östeuropa - demo.se [Mi Lennhag][...]
 • Response
  [...]Medförfattat: Transparency Internationals nya korruptionsindex avseende försvarssektorn - Demo.se - Mi Lennhag om Östeuropa - demo.se [Mi Lennhag][...]
 • Response
  "[...]Medf??rfattat: Transparency Internationals nya korruptionsindex avseende f??rsvarssektorn - Demo.se - Mi Lennhag om ??steuropa - demo.se [Mi Lennhag][...]"

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>